skip to Main Content

Antwerp Management School

Antwerp Management School is al 60 jaar koploper op het vlak van innovatie, transformatie, ondernemerschap en ecosystemen met aandacht voor mens en maatschappij. In die 60 jaar is onze ambitie niet veranderd. Onze slagzin vat samen waar we voor staan: ‘Opening minds to impact the world’, waarbij we blijven inzetten op onze drie kernwaarden: een global mindset, maatschappelijk bewustzijn en kritische reflectie. AMS fungeert als secretariaat van het Antwerp Partnership for Sustainability (APS). Via het APS willen we impact genereren op drie pijlers die volgens ons nodig zijn om ‘Global Citizen’ te kunnen worden: Self-Awareness, dat leidt tot samenwerking met anderen; Global Perspective, dat leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken; Societal Consciousness, dat leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven.

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

Samen met onderzoekers en studenten werkt de Universiteit Antwerpen op verschillende fronten tegelijk aan duurzame ontwikkeling. Deze ambitie behoort tot de kerntaken van de universiteit, en vertaalt zich ook tot het Antwerp Partnership for Sustainability.

BASF

Wouter De Geest, CEO BASF: Iedereen een leefbare toekomst en een hogere levenskwaliteit bieden, dat is de grote uitdaging waar we als maatschappij voor staan. Ook de chemische industrie heeft op dat vlak een grote verantwoordelijkheid en een bijdrage te leveren. Daarom zet BASF al jaren in op het verduurzamen van producten en productieketens via innovatie. Maar we kunnen dit niet alleen, we hebben hiervoor interactie nodig over sectoren en sociale organisaties heen. Als stichtend lid van het Antwerp Partnership for Sustainability, willen we duurzame transformatie stimuleren en de integratie van duurzaamheid in alle curricula van AMS en UAntwerpen bewerstelligen.

Provincie Antwerpen

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Open ruimte wordt schaars en kwetsbaar, waterlopen en gronden raken vervuild. We krijgen te kampen met overstromingen binnen een veranderend klimaat. De provincie speelt een cruciale rol in het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden,… Net om die reden ondersteunt de Provincie Antwerpen het Antwerp Partnership for Sustainability, om op die manier deel van de oplossing te zijn.

Port of Antwerp

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Onze havengemeenschap heeft al enkele jaren geleden de koers uitgezet naar een toekomst gebaseerd op duurzame economische modellen. We zijn ervan overtuigd dat dit transitieproces alle elementen bevat om ons te helpen een antwoord bieden op de mondiale, maar ook lokale uitdagingen van vandaag, zoals klimaatproblemen, mobiliteit en digitalisering. Met het Antwerp Partnership for Sustainability, willen we samenwerkingen opzetten en impact creëren die nodig is voor een duurzame toekomst van de regio.

Het “Antwerp Partnerschap for Sustainability” is een partnerschap tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Antwerpen met expertise in duurzame ontwikkeling. Het partnerschap wil een forum zijn, een katalysator en een venster voor duurzaamheid in al zijn facetten: sociologisch, ecologisch, economisch & technologisch. Het partnerschap heeft als doel het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking in het kader van de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) en wil als kennispartner optreden door de coördinatie van projecten en leerstoelen waarbij multidisciplinaire samenwerking tussen de instituten en hun respectievelijke faculteiten en divisies centraal staat.

Back To Top
×Close search
Search